1. 0 Nákupný Košík (0 Produkty)
  Váš Nákupný košík je prázdny

Všeobecné podmienky používania


1. PREDMET

Tento dokument obsahuje všeobecné podmienky, podľa ktorých Obchodník poskytuje služby užívateľom / zákazníkom / a podmienok pre užívanie http://sk.elmarkstore.eu/, vrátane realizácie obchodov s týmto elektronickým obchodom.

 

2. INFORMÁCIE O OBCHODNÍKOVI

ELMARK GROUP s.r.o.

Stará Vajnorská 37

83104, Bratislava, Slovensko

Telefón: +421948632970

E-mail: sk-orders@elmarkstore.eu

 

3. DEFINÍCIE

Obchodník - ELMARK group s.r.o.

Zákazník - každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva tento web akýmkoľvek spôsobom, vrátane prezeranie, používanie funkcií, vytváranie objednávok, nákupu tovaru, vrátenia tovaru atď. A dodržiava tieto Všeobecné podmienky.

Webová stránka - doména www.elmarkstore.eu a príslušné subdomény, ktoré sú majetkom ELMARK group s.r.o.

Elektronický obchod - online platforma pre nakupovanie tovaru použitím internetové stránky http://sk.elmarkstore.eu/.

Všeobecné podmienky - ide o tieto všeobecné podmienky. Kliknutím na každý jednotlivý objekt, odkaz alebo tlačidlo, ktoré sú umiestnené na stránkach http://sk.elmarkstore.eu/ (mimo odkaz k týmito Obecnom podmienkam) zákazník súhlasí, úplne akceptuje a sa zaväzuje dodržiavať tieto Všeobecné podmienky pre využívanie online obchodu.

ZOU - znamená Zákon o ochrane užívateľov.

ZOOÚ - znamená Zákon ochrane osobných údajov.

Osobné údaje-znamená osobné údaje v zmysle Zákonu ochrane osobných údajov (ZOOÚ).

Účet - registrácia na http://sk.elmarkstore.eu/, založená zákazníkom prostredníctvom jeho mailovej adresy a hesla, ktorá mu umožňuje zaslať objednávku / uzavrieť zmluvu o nákupe a ktorá obsahuje informácie týkajúce sa používateľa a histórii niektorých jeho aktivít.

Objednávka - elektronický dokument, ktorý predstavuje komunikačné formu medzi Obchodníkom a Zákazníkom a ktorým Zákazník prehlasuje Obchodníkovi svoj zámer nakupovať Tovar a Služby od http://sk.elmarkstore.eu/

Tovar a Služby - každý predmet zmluvy o nákupe a predaji.

Zmluva o nákupe a predaji z diaľky - zmluva, ktorá bola uzavretá diaľkovo medzi Obchodníkom a Zákazníkom o nákupe tovaru zvoleného Zákazníkom za cenu zverejnenú v elektronickom obchode a za dodržiavanie týchto všeobecných podmienok. Za účelom vyhýbania sa prípadných pohybov je dohodnuté, že každá jednotlivá objednávka predstavujúci samostatnú zmluvu z diaľky.

Obsah - všetky informácie, vrátane, ale nielen statických zobrazenie, dynamických zobrazenie, textu  alebo multimediálneho obsahu, dizajnu, softvéru, dátových báz atď., Ktoré boli poskytnuté Obchodníkom Zákazníkovi prostredníctvom elektronického obchodu, informácie o produktoch, službách, cenách, zľavách, správy, ktoré boli zaslané prostredníctvom všelijakých komunikačných prostriedkov.

Dodanie - skutočné odovzdanie vlastníctva voči objednanému a zaplatenému tovaru.

Kuriér - spoločnosť, ktorá bola registrovaná a prevádzkuje činnosť v súlade so Zákonom o poštových službách a skutočne dodáva kúpený tovar na adresu uvedenú Zákazníkom.

Platba - prevod peňažných prostriedkov na účely nákupu tovaru z elektronického obchodu za dodržiavanie platobných podmienok.

 

 

4. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

4.1. Všeobecné podmienky sú záväzné pre všetky Zákazníkov http://sk.elmarkstore.eu/

4.2. Možno meniť kedykoľvek všeobecné podmienky jednostranne zo strany Obchodníka tým, že Obchodník bude informovať svojich Zákazníkov zverejňovaním zmien týkajúcich sa elektronického obchodu. Každý zákazník je povinný dbať na prípadných zmenách Všeobecných podmienok pri každom použití.

4.3. Každé použitie elektronického obchodu znamená, že Zákazník bol oboznámený s Všeobecnými podmienkami, súhlasí s nimi, akceptuje ich a sa zaväzuje ich dodržiavať bezpodmienečne a taky, že vyslovene súhlasí s uzavretím diaľkových zmlúv.

4.4. Využitím internetového obchodu a jeho obsahu Zákazník nesie zodpovednosť za všetky prípadné majetkové ujmy, ktoré nastali v dôsledku jeho činnosti  alebo nečinnosti a zapríčinenim Obchodníkovi alebo tretej osoby.

4.5. V prípade, že Zákazník nesúhlasí s týmito podmienkami alebo určitou časťou podmienkami sa zaväzuje nepoužívať elektronický obchod v zmysle týchto Všeobecných podmienok.

4.6. Zákazník je oprávnený odvolať svoj súhlas týkajúci sa Všeobecných podmienok v prípade, že nemá žiadne záväzky voči ELMARK group s.r.o. a ak nebola uzatvorená zmluva o nákupe.

4.7. Využitím elektronického obchodu Zákazník prehlasuje, že dosiahol vek aspoň 18 rokov a že údaje, ktoré poskytol zodpovedajú skutočnosti. Za využitie nepravdivých údajov Zákazník nesie trestnú zodpovednosť.

4.8. ELMARK group s.r.o. je oprávnená previesť svoje práva a záväzky súvisiace s týmto dokumentom a s každou diaľkovou zmluvou tretej osobe, pričom sa ELMARK group s.r.o. nezbavuje zodpovednosti ohľadom výkonu prevedených záväzkov. Zákazníci dostávajú písomné potvrdenie o prevedenie práv.

4.9. V prípade, že niektoré ustanovenie Všeobecných podmienok sa stane neplatné alebo neaplikovateľné tým neovplyvňuje platnosť ostatných ustanovení podmienok.

 

 5. OBSAH

5.1. ELMARK group s.r.o. usiluje o udržiavanie presnosti poskytnuté informácie voči Zákazníkovi prostredníctvom elektronického obchodu.

5.2. ELMARK group s.r.o. nemá nároky na to, že poskytuje úplne vyčerpávajúce informácie.

5.3. Obrázky produktov majú len informatívny charakter a dodaný tovar sa môže líšiť od obrázkov zverejnených na webových stránkach elektronického obchodu. Zákazník nie je oprávnený uplatňovať žiadne nároky voči Predávajúcemu na základe nesúlad tohto druhu.

5.4. ELMARK group s.r.o. nenesie zodpovednosť za technické chyby, nepresnosti obsadené v popise alebo fotkách produktov alebo týkajúce sa cien produktov a taky za prípadný externý škodlivý zásah aj cez naše úsilie. V prípade obdobných skutočností prosím informujte nás za účelom ich odstránenie.

5.5. Charakteristiky alebo ceny produktov možno meniť kedykoľvek a je možné, že budú obsahovať nesprávne údaje.

5.6. Elektronický obchod by mohol obsahovať odkazy na iné webové stránky. ELMARK group s.r.o. nenesie zodpovednosť za informácie a dôvernosť webových stránok, ktoré nespravuje.

5.7. http://sk.elmarkstore.eu/ nenesie žiadnu zodpovednosť v prípade, že pri použití webu alebo jeho podkladov sa vyskytnú škody pre Zákazníka, ktoré vyžadujú opravu alebo korekcie. Všetky výdavky, súvisiace s odstránenie podobných škôd hradí Zákazník na vlastné náklady.

 

6. UZAVRETIE DIAĽKOVÉ ZMLUVY

6.1. Zákazníci využívajú rozhranie http://sk.elmarkstore.eu/ s cieľom uzavrieť zmluvy na nákup ponúkaného tovaru z elektronického obchodu.

6.2. Zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku a obsahuje tieto Všeobecné podmienky. prístup k adrese http://sk.elmarkstore.eu/. Špecifikácie jednotlivých zmlúv sú znázornené v každej objednávke, ktorá bola potvrdená Zákazníkom.

6.3. Zmluvnými stranami sú Obchodník a Zákazník s príslušnými poskytnutými informáciami pri registrácii objednávky.

6.4. Zákazník zasiela objednávku cez elektronický obchod a tým vyjadruje svoj súhlas dostať príslušný tovar alebo službu od Obchodníka proti platbe.

6.5. Obchodník informuje zákazníka prostredníctvom elektronickej pošty alebo mailom, že objednávka bola doručená, avšak to neznamená, že objednávka bola prijatá alebo že tým bol akceptovaný akýkoľvek záväzok zo strany Obchodníka.

6.6. Obchodník je oprávnený nerealizovať dodanie všetkých Tovarov a služieb z objednávky z dôvodov vyčerpania tovar skladom, zmeny cien alebo na základe svojej analýzy. Vo všetkých prípadoch Zákazník informuje Zákazníka ohľadom tejto skutočnosti mailom alebo telefonicky. V týchto prípadoch je Obchodník viazaný iba záväzkom vrátiť prípadnú zálohovú platbu súvisiace s Tovarom alebo službou.

6.7. Kúpna diaľková zmluva medzi Obchodníka a Zákazníkom je považovaná za uzavretú v prípade, že Zákazník dostal elektronickou cestou informáciu, že Obchodník je pripravený odoslať Tovar alebo službu.

6.8. Vyjadrenia o uzavretí zmluvy a potvrdenie o jeho doručení je považované za doručené, pokiaľ ich adresáti majú prístup k riadnemu doručeniu.

6.9. Dodávateľ dodáva tovar na uvedenú adresu Užívateľov a nenesie zodpovednosť v prípade, že uvedené údaje Užívateľov sú nesprávne, nejasné alebo zavádzajúce.

6.10. V prípade, že Obchodník nie je schopný dodať tovar alebo Službu, ktorá bola objednaná a zaplatená vopred Zákazníkom, Obchodník informuje ohľadom tejto skutočnosti Zákazníka a vráti na účet Zákazníka už zaplatenú čiastku ceny Tovar alebo Služby v lehote do 14 (štrnásť) dní odo dňa keď predávajúci zistil túto skutočnosť alebo odo dňa kedy Kupujúci vyjadril svoj jednoznačný zámer ukončiť Zmluvu.

 

7. OBJEDNÁVKA

7.1. Zákazník má možnosť objednávať ponúkané tovarz a služby na http://sk.elmarkstore.eu/  kedykoľvek prostredníctvom alebo bez registrovaného profilu sledovaním krokov popísaných na webe.

7.2. Zaslaním objednávky Zákazník prehlasuje, že ním poskytnutá informácia je aktuálne a kompletné na dokončenie procesu nakupovania.

7.3. Kartička každého artiklu znázorňuje skutočný stav skladových zásob SKLADOM, PODĽA OBJEDNÁVKY a taky dostupné množstvo. Je možné, že po odoslaní objednávky a pred aktualizáciou systému by dostupnosť niektorých alebo časti objednaných tovarov  bola vyčerpaná, v tomto prípade Obchodník informuje Zákazník elektronicky alebo telefónom ohľadom tejto skutočnosti.

7.4. Po odoslaní objednávky Zákazník súhlasí s tým, že ho Obchodník môže kontaktovať všetkými komunikačnými prostriedkami za účelom potvrdenia dostupnosti, cien a lehôt dodania.

7.5. Obchodník je oprávnený jednostranne odmietnuť kompletné alebo čiastočné plnenie objednávky zadané Zákazníkom, v tomto prípade by mal oznámiť túto skutočnosť zákazníkovi. Zamietnutie splnenie objednávky nie je viazané žiadnymi záväzkami pre ktorúkoľvek stranu alebo zodpovednosťami za zapríčinené škody, a to v nasledujúcich prípadoch:

- nekompletné a nesprávna informácia, ktorá bola poskytnutá Zákazníkom

- úkony vykonané zákazníkom by mohli priviesť k škodám všelijakého druhu pre Obchodníka alebo jeho partnermi

- nedostatok tovaru na sklade

- realizácia peňažnej transakcie, ktorá nepriviedla na zdôraznenie peňažných prostriedkov na účet Obchodníka

 

8. PODMIENKY POUŽITIA ZĽAVY S ELMARK card

8.1. Dostaňte zľavu / ELMARK card.

Každý klient, ktorý sa zaregistruje účet na adrese http://sk.elmarkstore.eu, získa zľavu a automaticky sa vygeneruje elektronická karta. Zľava platí pre nákupy online obchodoch ELMARK.

8.2. Použitie karty ELMARK vo obchodoch ELMARK.

Klient má právo využiť zľavu na nákupa online obchodoch ELMARK ako je definované v týchto Všeobecných obchodných podmienkach. Aby mohol klient uplatniť svoju zľavu, musí sa pred zaplatením s kartou preukázať prihlásením sa na svoj účet na adrese http://sk.elmarkstore.eu a výberom ponuky „ELMARK card“.

8.3. Pridaná hodnota.

Karta ELMARK poskytuje nasledujúce zľavy:

- 5% hodnoty výrobku pre jednotlivcov okrem produktov v kategórii „Slnečné systémy a generátory“. Na produkty v tejto kategórii Vám ponúkame zľavu 3%. Po registrácii dostane Klient e-mail s informáciou o aktivovanej zľave. Pri nákupoch nad 500 Euro (€) dostane zákazník dodatočnú zľavu 5% na následné nákupy, ktorá sa automaticky zmení na 10%. Dodatočná zľava sa nevzťahuje na produkty v kategórii „Solárne systémy a generátory“, ako aj na akciové produkty.

- 10% hodnoty produktu pre právnické osoby okrem produktov v kategórii „Slnečné systémy a generátory“. Na produkty v tejto kategórii Vám ponúkame zľavu 5%. Po registrácii dostane klient e-mail s informáciou o aktivovanej zľave a upozornenie, že obchodník z ELMARK GROUP S.R.O. ho bude kontaktovať, aby poskytol individuálnu obchodnú ponuku. Pri nákupoch nad 500 Euro (€) dostane zákazník dodatočnú zľavu 5% na následné nákupy, ktorá sa automaticky zmení na 15%. Dodatočná zľava sa nevzťahuje na produkty v kategórii „Solárne systémy a generátory“, ako aj na akciové produkty.

Zľava sa poskytuje až po registrácii profilu a platí pre všetky produkty objednané online na adrese http://sk.elmarkstore.eu /

Zľava sa nevzťahuje na nákupy tovaru zahrnutého do aktuálnych propagačných akcií, katalógov a všetkých oznámených v obchode zľav. Zľava poskytnutá pri nákupe pomocou karty ELMARK sa nekombinuje so žiadnymi ďalšími zľavami, ktoré sa poskytujú s inými zľavovými kartami, platné v internetovom obchode a v obchodoch Elmark.

Okrem toho, aby dostal zľavu v obchodoch ELMARK, zákazník musí predložiť svoju kartu ELMARK zo svojho účtu na http://sk.elmarkstore.eu/.Pri online nákuoch sa zľava aktivuje automaticky,keď sa zákazník prihlási na svoj účet.

8.4. Ukončenie.

ELMARK GROUP S.R.O. má právo jednostranne a bez predchádzajúceho upozornenia prevádzkovať a / alebo obmedziť používanie zľavy a karty ELMARK v súlade s jej politikou.

ELMARK GROUP S.R.O. má právo jednostranne určiť / zmeniť platnosť karty ELMARK, ako aj výšku obchodnej zľavy. ELMARK GROUP S.R.O. má právo kedykoľvek zmeniť súčasné podmienky používania zľavy a karty ELMARK. Akékoľvek zmeny podmienok prijímania a využívania zľavy sa zverejnia včas na stránke http://sk.elmarkstore.eu.

ELMARK GROUP S.R.O.  nenesie zodpovednosť pred Klientmi za akúkoľvek zmenu Všeobecných podmienok a / alebo úprava politiky obchodných zliav alebo ich ukončenie v rozsahu, v akom účastníci súhlasia a súhlasia s tým, že obchodná zľava sa poskytuje z výlučnej iniciatívy spoločnosti a žiadnym spôsobom nezaväzuje klientov ELMARK GROUP S.R.O. k účasti a / alebo nákupu tovaru z obchodných zariadení ELMARK.

 

9. VRÁTENIE TOVARU

9.1. Zákazník je oprávnený odstúpiť od Zmluvy o nákupe z diaľky bez uvedenia dôvodu, pričom nedlhuje žiadne odškodnenie alebo penále v lehote do 14 dní zo dňa, keď zákazník alebo tretia osoba iná ako dovozca a uvedená ním získala vlastnícke právo voči tovaru alebo z, ktorého zákazník alebo tretia osoba iná ako dovozca získala vlastníctva voči poslednému tovaru za podmienky zmluvy o dodaní viac tovaru na základe jednej objednávky.

9.2. K uplatneniu svojho práva na odstúpenie od zmluvy Zákazník by mal písomne ​​informovať http://sk.elmarkstore.eu/ o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy prostredníctvom vyplnenia formulára o odmietnutí (Formulár pre stornovanie) elektronického obchodu s uvedením svojich mien, telefónneho čísla, elektronické adresy a čísla objednávky. 

9.3. V prípade odstúpenia od diaľkové zmluvy je Zákazník povinný vrátiť vopred zaplatený tovar v rámcoch 14 (štrnásť dní) z doručenia tovaru.

9.4. V prípade odstúpenia od diaľkové zmluvy Obchodník vracia všetky peňažné sumy, ktoré dostal od Zákazníka, vrátane výdavky na dodanie, a to v lehote do 14 dní po doručení oznámenia od Zákazníka, že odstúpil od zmluvy.

9.5. Realizácia vrátenie určené na to sumy bude vykonaná, ako je uvedené nižšie:

- platby, ktoré boli vykonané debetnou alebo kreditnou kartou - spätným zaslaním na účet z ktorého bola uskutočnená platba

- platby, ktoré boli vykonané platením pri dodaní (dobierkou) - na bankový účet uvedený Zákazníkom vo Formulári o vrátení.

9.6. V prípade odstúpenia od diaľkové zmluvy, keď obchodník neponúkol spätný odber vlastnými prostriedkami ten by mohol zadržať platbu súm voči Zákazníkovi do konečného doručenia tovaru alebo do predloženie dôkazu zo strany Zákazníka, že tovar bol odoslaný späť podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastala skôr.

9.7. Výdavky spojené s vrátením tovaru hradí Zákazník.

9.8. Je povinné vrátiť tovar v originálnom balení s príslušnou dokumentáciou. V prípade odstúpenia od zmluvy týkajúce sa viac ako jedného Tovar, ktoré sú rovnakej značky a typu Zákazník je oprávnený rozbaliť iba jeden produkt, ostatní by mali byť vrátené v pôvodnom neporušenom balení.

9.9. Právo odstúpiť od zmluvy sa neuplatňuje v prípade tovaru s porušeným vzhľadom, vrátane avšak nielen tovar, ktorý je poškodené, poškrabané, chýbajú jeho určitej časti alebo niektoré komponenty boli poškodené, napríklad príslušenstvo, kartóny, ochranná fólia, knižky atď. Zákazník je oprávnený uplatniť Reklamáciu v súlade s Všeobecnými podmienkami.

 

10. POLITIKA ONLINE PREDAJ

10.1. Každý zákazník má oprávnený prístup k webu http://sk.elmarkstore.eu/.

10.2. Registrácia objednávky je povolená na základe registrácie alebo bez registrovaného používateľského účtu.

10.3. Všetky ceny Tovaru alebo Služieb uvedené na webovej stránke sú konečné a stanovené v eurách vrátane DPH a všetkých ďalších potrebných podľa zákonu dane alebo poplatkov.

10.4. Zľavy pre zákazníkov sa nezapočítavajú do objednávok akčných produktov alebo v prípade výrobkov so znížením ceny.

10.5. Pred registráciou objednávky každý Zákazník potvrdzuje, že bol oboznámený a súhlasí s týmito Všeobecnými podmienkami.

10.6. Pri registrácii každej jednotlivej objednávky Zákazník musí zadať všetky povinné údaje potrebné pre uskutočnenie dodanie Tovar a služieb. Obchodník nenesie zodpovednosť za nesplnenie Objednávok v prípade poskytnutia nesprávnych alebo nekompletných údajov.

10.7. V prípade online platby alebo platby bankovým prevodom Obchodník nenesie zodpovednosť za výdavky súvisiace s poplatkami, provízií alebo ďalšími dodatočnými platbami, ktoré zaplatil Zákazník v súvislosti s prevodom. Všetky tieto výdavky hradí Zákazník.

10.8. http://sk.elmarkstore.eu/ si vyhradzuje právo obmedziť prístup Zákazníka k registrácii Objednávky alebo k niektorému z platobných postupov, ak by to mohlo priviesť k jeho ujme a nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek škody, ktoré Zákazník utrpel alebo by mohol utrpieť v dôsledku tohto rozhodnutia. Pre viac informácie ohľadom dôvodov obmedzeného prístupu prosím, kontaktujte nás.

10.9. Zákazník je oprávnený zverejňovať recenzie v uvedených oddieloch pre Tovar a služby, ktoré http://sk.elmarkstore.eu/ poskytuje. Recenzia, ktoré obsahujú obscénne slová alebo nevhodný obsah budú vymazané. Obchodník je oprávnený spracovávať získanú informáciu bez odôvodnenia svojich úkonov súvisiace s tým.

10.10. Komunikácia medzi Zákazníkom a Obchodníkom možné realizovať prostredníctvom uvedených na webových stránkach komunikačných kanálov alebo pomocou priamej kontaktnej formy.

10.11. Pri vytváraní účtu na webe Zákazník má možnosť poskytnúť svoj súhlas o pravidelnom doručovaní elektronických správ. Zákazník by mohol odmietnuť zaslanie elektronických správ prostredníctvom priameho odkazu zamietnutia, ktorý je umiestnený v obsahu každej správy alebo pomocou priameho kontaktu s nami na info@elektromarket.eu. Zamietnutie dostávať elektronické správy neznamená odmietnutie týchto podmienok.

 

11. FAKTURÁCIA - PLATBY

11.1. Ceny všetkych produktov a/alebo služieb na webovej stránke sú konečné, uvádzané v EUR (€) vrátane DPH a všetkých ďalších poplatkov, vyplívajúc zo zákona o daniach a poplatkoch.

11.2. V procese objednávania si môže zákazník vybrať z nasledujúcich spôsobov platby:

- Bankový prevod – Zákazník zaplatí hodnotu príkazu na bankový účet spoločnosti ELMARK GROUP s.r.o. s poznámkou v platbe – číslo a dátum objednávky. Po obdržaní platby na bankový účet spoločnosti ELMARK GROUP s.r.o., budú produkty expedované.
Ak chcete využiť tento spôsob, prosím použite nasledujúci bankový účet

ELMARK GROUP s.r.o.

SWIFT kod: UNCRSKBX

IBAN: SK31 1111 0000 0014 0271 5003

BANK: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

 

- PayPal – Zákazník bude požiadaný o prihlásenie sa do svojho účtu, aby mohol uskutočniť platbu alebo zaplatiť kreditnou alebo debetnou kartou (Master Card, VISA, American Express, Maestro, Discover).

11.3. Pre každú diaľkovú zmluvu je Zákazník povinný poskytnúť informácie potrebné na vystavenie faktúry v súlade s platnou legislatívou.

11.4. Obchodník vystaví faktúru pre Zákazníka na základe informácie, ktoré boli poskytnuté pre každú diaľkovú zmluvu.

 

12. DODANIE TOVARU

12.1. Obchodník musí dodať potvrdené Tovar na dodacou adresou uvedenou vopred Zákazníkom alebo do závodu kuriérskej firmy alebo kancelárie obchodného objektu v alebo proti uskutočneniu platby.

12.2. Obchodník je povinný zabezpečiť vhodné balenie pre prepravovanie Tovar a príslušné sprievodné dokumentácie.

12.3. Obchodník nenesie zodpovednosť za oneskorené doručenie objednávky kvôli subdodávateľom.

12.4. Obchodník nenesie zodpovednosť za nesprávne alebo nepresne splnenú objednávku v prípade, že Zákazník poskytol nesprávnu, nepresnú alebo nekompletné informáciu.

12.5. Dodacia lehota pre už potvrdenej a zaplatený tovar na adresu uvedenú vopred Zákazníkom je v rozmedzí od 48 hodín do 14 dní po potvrdení objednávky za podmienky, že tovar je k dispozícii. Lehota by mohla byť predĺžená v prípade štátnych sviatkov alebo dní pracovného pokoja o počte nepracovných dní.

Každopádne vo všetkých prípadoch oneskorenie dodávky Obchodník bude informovať Zákazníka elektronickou poštou.

V prípade vyčerpaného tovar Obchodník bude informovať Zákazníka ohľadom prípadných dodacích lehôt a mu ponúkne možnosť vybrať akceptovanie dodacie lehoty, vrátenie zaplatenej sumy pre chýbajúci tovar, výmenu za podobný tovar, ktoré je k dispozícii alebo zámenu za iný tovar, ktoré je k dispozícii.

12.6. http://sk.elmarkstore.eu/ je oprávnený požiadať o dodatočné potvrdenie zaslanej objednávky telefonicky alebo mailom. V prípade neprítomnosti potvrdenia zo strany zákazníka je Objednávka považovaná za zrušené.

12.7. ELMARK group s.r.o. žiadna povinnosť inštalovať a nainštalovať dodaný tovar.                                        

12.8. Pri doručení tovaru Zákazník alebo ním splnomocnená osoba by mala dôkladne prehliadnuť doručený tovar pre prípadné vonkajšie viditeľné škody - poškodenie, nárazy, iné. V prípade zistenia škôd pri dodaní by mal Zákazník je popísať formou protokolu zistené závady za prítomnosti osoby, ktorá vykonala dodanie a bez žiadneho odkladu informuje http://sk.elmarkstore.eu/, telefón: +421948632970

12.9. Pokiaľ Zákazník nemá žiadne pripomienky pri doručení zásielky, všetky prípadné nároky týkajúce sa straty, viditeľných škôd alebo mechanického poškodenia sú neplatné.

 

13. SUBDODÁVATEĽSKÝCH VZŤAHOCH

Predávajúci je oprávnený disponovať so subdodávateľmi za účelom plnenia Služieb, ktoré poskytuje prostredníctvom webu a nepotrebuje oznamovať alebo odsúhlasiť s Kupujúcim túto skutočnosť. Predávajúci bude zodpovedný za úkony splnené tými subdodávateľmi rovnako ako za svoje aktivity.

 

14. PRÁVO DUŠEVNÉHO A HOSPODÁRSKEHO VLASTNÍCTVA

14.1. Obsah textov, logá, všetka grafická zobrazenie, nápisy, symboly, multimediálny obsah webu predstavujú výhrade vlastníctva http://sk.elmarkstore.eu/.

14.2. Zákazník nie je oprávnený zariaďovať kópie, šíriť, zverejňovať, meniť, poskytovať tretím osobám, prevádzať, predávať, kopírovať Obsah http://sk.elmarkstore.eu/ bez riadneho výhradného súhlasu spoločnosti.

14.3. Zákazník je oprávnený využívať Obsah len k osobným a neziskové účely, ktoré nie sú v rozpore z Všeobecnými podmienkami.

 

15. DÔVERNOSŤ

15.1. Zákazníci nenesú zodpovednosť za zachovanie dôvernosti ich heslá a prístupu k zákazníckemu účtu.

15.2. Pri využití webu Zákazník súhlasí s tým, že všetky osobné a ďalšie údaje, ktoré poskytuje Obchodníkovi možné používať bez ďalšieho odsúhlasenie Zákazníka pre legálne účely, vrátane za účelom priameho kontaktu so Zákazníkom a za účely marketingu.

15.3. Zákazník súhlasí, že informácie, ktoré poskytol Obchodníkovi možné používať, reprodukovať, zverejňovať, rozširovať, meniť.

15.4. Zákazník nemá právo odhaľovať informácie týkajúce sa diaľkové zmluvy bez predchádzajúceho súhlasu Obchodníka.

 

16. ZÁRUKY

Všetky produkty, ktoré sú uvedené na webe ELMARK Store disponuje so zárukou podľa zákonu v súlade s platnou legislatívou a obchodnou politikou obchodu. Produkty sú úplne nové a sú dodávané originálnym balením.

1.Záruka

Záručné obdobie produktu začína odo dňa ich nakúpu, potvrdení pokladničným dokladom, faktúrou alebo iným potvrdením o úhrade. Tento dokument musí byť spolu so záručnou kartou uložený pre prípad uplatňovania záruky.

Dĺžka záručnej doby môže byť rôzna v súvislosti s kategóriou produktu, špecifikovaným v poslednom vydaní elektronického katalógu ELMARK, ELMARK lighting a ELMARK electrical, dostupné na stiahnutie na stránke www.elmarkholding.eu.

2.Záručný servis

Táto záruka je platná iba pre produkty, používané v rámci ich určenia alebo použitia podľa predpisov, a pre ktoré je platné nasledujúce:

-podmienky používania produktov sú v súlade s informáciami uvedenými na výrobkoch, na ich balení, v technickej dokumentácii (návod) a v technických katalógoch ELMARK.

-prevádzková teplota je vždy v rámci pracovného rozsahu.

-pri elektrickej inštalácii, kde sú využívané výrobky, nepodliehajú zmenám napätia mimo akceptovateľného rozsahu, uvedenej v technickej dokumentácii.

- výrobky sú zapojené, nainštalované a správne používané v súlade s pokynmi pre výrobcu, v rámci rozsahu uvedených hodnôt a v súlade s podmienkami prostredia, uvedených v technických špecifikáciách, užívateľských návodoch, štandardoch a v ostatných dokumentoch, pripojených k výrobkom.

Jediná povinnosť pre ELMARK z vyššie uvedených informácií je v prípadoch výmeny alebo opravy každého produktu, na ktorom je chyba alebo poškodenie, vzniknuté počas výroby alebo v pôvodnom v materiáli. Záruka sa nevzťahuje na výdavky, týkajúce sa inštaláciu alebo demontáž výrobkov.

Užívateľ môže uplatniť nárok na záruku iba na mieste zakúpenia tovaru, kde mu bola vystavená potrebná dokumentácia, v pôvodnom balení.

V prípade, ak sa kupujúci rozhodne odoslať tovar predávajúcemu s kuriérnou službou, náklady na prepravu a prepravné riziko nesie kupujúci.

Uvedené záručné podmienky sú platné iba v prípade, ak zástupcovy ELMARKu je poskytnutý prístup k chybnému produktu  pre zistenie poruchy, v prípade ak je to potrebné.

Užívateľovi neplatia záručné podmienky v nasledovných prípadoch:

2.1. Inštalácia neautorizovanou alebo nespôsobilou osobou

2.2. Oprava na neautorizovanom mieste alebo neautorizovanou osobou

2.3. V prípade poruchy spôsobeným neodborným použitím výrobku

2.4. Záruka sa nevzťahuje na produkty bez úplného kábelovania, montážu, doplnkov a vhodného využívania

2.5. Záruka sa nevzťahuje na produkty, poškodené počas elektrickej inštalácie, nesprávním zapojením, starou alebo nesprávnou inštaláciou .

2.6. V prípade, ak výrobok nie je vo vhodnom stave

2.7. V prípade straty dokladu o kúpe (pokladničný doklad alebo faktúra)

2.8. Záruka sa nevzťahuje na škody, pôsobené: vlhkosťou, zaplavením, požiarom, prírodnou katastrófou, preťažením elektrickej inštalácie, elektrickým nárazom, poistnou udalosťou alebo prerušením, poškrabaním, špinou, prasklinou, popálením alebo s iným zámerným, alebo nezámerným činom, zneužitím, nevhodným využívaním, neštandartným využívaním alebo využívanie v nesúlade s predpismi, návodu, zákonov, vrátane bez reflektovania tých, ktoré obsahujú bezpečnostné, priemyselné a elektrické normy/predpisy pre príslušný región.

2.9. Záruka sa nevzťahuje na komponenty výrobkov s obmedzeným záruky na 2 roky: batérie, spotrebný materiál a podobne.

Táto záruka neplatí na kritie nákladov s ohľadom manipulačných prác, spojené s inštaláciou alebo demontážou výrobku.

ELMARK si vyhradzuje právo vykonať konečné rozhodnutie, týkajúce sa platnosti jednotlivých reklamácií.

3.vyriešenie s nami prijatých reklamačných žiadostí prebiehne nasledovne:

ELMARK má právo vybrať z nasledovných možností

3.1 oprava reklamovaného produktu zadarmo, alebo

3.2 výmena na nový výrobok, alebo náhrada za výrobok s rovnakými parametrami (možnosť nahradiť s podobným modelom), alebo

3.3 vrátenie hodnoty nákupu v hotovosti kupujúcemu, v prípade ak nie je možnosť opraviť alebo nahradiť výrobok do 30 dní od nahlásenia reklamačnej žiadosti.

Reklamované výrobky, ktoré boli nahradené ELMARKom, stávajú sa majetkom ELMARKu.

V súlade so zákonom č.250/2007 z.z. o ochrane spotrebiteľa a v súlade s predajcovou zmluvou, výrobok musí byť vyreklamovaný do 1 mesiaca od zadania reklamačnej žiadosti spotrebiteľom.

Po vykonaní záručného servisu alebo náhrady výrobku, záručná dobra nemôže byť predĺžená alebo obnovená.

Upozornenie:

Prosíme, aby ste pred odoslaním reklamačnej žiadosti, dôkladne preverili, či vzniknutý problém vznikol pri dodržaním záručných podmienok, v súlade s podmienkami pre využívanie.

- v prípade, ak kontrola preverí, že porucha sa nemôže odstrániť v rámci záruky, a je zistená potreba vonkajšej opravy, je tam môžnosť, že náklady na prepravu výrobku musíte zaplatiť vy.

-   náklady na vonkajšiu opravu nesie klient.

-   ELMARK nenesie zodpovednosť za stav sústavy zabezpečovania elektrickej energie, vrátane elektrických nárazov, vysokého tlaku, poistiek s neštandartne vysokou vodivosťou, kolísania v napätí a v kontrolných systémoch pre impulzového prúdu, vyplývajúceho z nastaveného rozsahu výrobku a umiestnenia v rámci štandardoch rozsahu zásobovania.

Na predané produkty kupujúcemu od predávajúceho, bez ochrannej známky ELMARK, neplatia súčasné podmienky bežnej záruky.

Všeobecné záručné podmienky a odporúčania sú platné pre produkty, predávajúce sa v Európe.

Predĺžená záruka

!!! Tieto podmienky sú platný pre koncových zákazníkov, ktorý využívajú výrobok na určený účel, a nie pre predajcom na obchodný účel. Predĺžené záručné podmienky nie sú platné pre partnerov a distribútorov, s ktorými má ELMARK uzatvorené obchodné zmluvy.

Predĺžené záruka platí pre všetky výrobky s ochrannou známkou ELMARK, uvedené v katalógoch ELMARK lighting a ELMARK electrical, dostupné na stiahnutie na stránke www.elmarkholding.eu, bez označenia štítkom limited offer/until supplies last

Užívatelia, ktorý chcú získať predĺženú zároku, musia splniť nasledovné:

- kúpa výrobku ELMARK po dátumu 01.12.2017.

- zaregistrovať nákup na https://sk.elmarkstore.eu/predľžená-záruka, prostredníctvom vyplnenia všetkých polí a stlačením tlačidla poslať.

- vykonať registráciu do 14 dní od dátumu nákupu.

Predĺžená záruka má rovnaké podmienky ako štandardná záruka.

Záruka je platná iba v prípade, ak sú pri registrácii uvedené pravdivé informácie, a registrácia je potvrdená s ELMARKom.

Po registrácii nákupu, užívateľ dostane potvrdzujúci email s osobitným číslom, ktorý je potvrdením úspešnej registrácie.

V prípade žiadosti o reklamáciu, v rámci doby predĺženej záruky, užívateľ musí predložiť dokument o nákupe výrobku, potvrdenie z emailu o úspešnej registrácii predĺženej záruky a samotný výrobok.

Iba kupujúci môže využiť predĺženú záruku.

Nikto zo zástupcov, distribútorov alebo predajcov, nemá právo zmeniť, alebo rozšíriť zo žiadneho dôvodu štandardné a predĺžené záručné podmienky ponúkané ELMARKom.

ELMARK ponúka 7-ročnú štandartnú záruku na výrobok. Pre tento produkt nie je možné uplatniť možnosť predĺženej záruky. V prípade ak je výrobok využívaný v priemysle,  jeho záruka je 3 roky.

ELMARK ponúka 5-ročnú štandartnú záruku na výrobok, s možnosťou predĺženia záruky o 2 roky. Podmienkou je registrácia nákupu na adrese: https://sk.elmarkstore.eu/predľžená-záruka. V prípade, ak je tovar je zakúpený na využívanie v priemysle, jeho záruka je 3 roky.

ELMARK ponúka 5-ročnú štandartnú záruku na výrobok, s možnosťou predĺženia záruky o 2 roky. Podmienkou je registrácia nákupu na adrese: https://sk.elmarkstore.eu/predľžená-záruka.

ELMARK ponúka 3-ročnú štandartnú záruku na výrobok, s možnosťou predĺženia záruky o 4 roky. Podmienkou je registrácia nákupu na adrese: https://sk.elmarkstore.eu/predľžená-záruka

ELMARK ponúka 5-ročnú štandartnú záruku na výrobok. Pre tento produkt nie je možné uplatniť možnosť predĺženej záruky.

ELMARK ponúka 4-ročnú štandartnú záruku na výrobok, s možnosťou predĺženia záruky o 1 rok. Podmienkou je registrácia nákupu na adrese: https://sk.elmarkstore.eu/predľžená-záruka

ELMARK ponúka 3-ročnú štandartnú záruku na výrobok, s možnosťou predĺženia záruky o 2 roky. Podmienkou je registrácia nákupu na adrese: https://sk.elmarkstore.eu/predľžená-záruka

ELMARK ponúka 4-ročnú štandartnú záruku na výrobok. Pre tento produkt nie je možné uplatniť možnosť predĺženej záruky.

ELMARK ponúka 3-ročnú štandartnú záruku na výrobok, s možnosťou predĺženia záruky o 1 rok. Podmienkou je registrácia nákupu na adrese: https://sk.elmarkstore.eu/predľžená-záruka

ELMARK ponúka 3-ročnú štandartnú záruku na výrobok. Pre tento produkt nie je možné uplatniť možnosť predĺženej záruky.

ELMARK ponúka 2-ročnú štandartnú záruku na výrobok, s možnosťou predĺženia záruky o 1 rok. Podmienkou je registrácia nákupu na adrese: https://sk.elmarkstore.eu/predľžená-záruka

ELMARK ponúka 2-ročnú štandartnú záruku na výrobok. Pre tento produkt nie je možné uplatniť možnosť predĺženej záruky.

ELMARK ponúka 1-ročnú štandartnú záruku na výrobok. Pre tento produkt nie je možné uplatniť možnosť predĺženej záruky.

 

17. REKLAMÁCIE

Zákazník je oprávnený uplatniť nárok na reklamáciu v súlade s oddielom Reklamácia, ktorý je zverejnený na webových stránkach elektronického obchodu.

 

18. PREVEDENÝ VLASTNÍCTVA

Vlastnícke právo týkajúce sa Tovar bude prevádzané Zákazníkovi spolu s ich doručenia po uskutočnení platby z jeho strany. Odovzdaní tovaru bude potvrdené podpisom Zákazníka pripojeným k prepravnému dokladu, ktorý bude predložený kuriérom alebo zástupcom Obchodníka.

 

19. ZVEREJŇOVANIE RECENZIA, KOMENTÁRE, OTÁZOK A ODPOVEDÍ

19.1 Všetci zákazníci sú oprávnení zverejňovať svoje komentáre a hodnotenie týkajúce sa tovaru v slovenskom jazyku. Po posúdení ich obsahu bude http://sk.elmarkstore.eu/ ich zverejňovať.

Komentáre a recenzie by mali obsahovať objektívny názor založený na priamych dojmoch súvisiacich s prednosťami a nedostatkami tovaru, ktoré boli zistené počas ich použitia.

19.2. Komentáre a recenzie, ktoré nesúvisia s tovarom nebudú zverejňované.

19.3. Komentáre a recenzie, ktoré obsahujú obscénny, nevhodní, netolerantný obsah nebudú Zverejňované a taky nebude zverejňovanie obsah porušujúci práva ktorejkoľvek osoby.

19.4. Komentáre a recenzie, ktoré obsahujú reklamné informácie o konkurentoch a porušujú dobré obchodné praktiky a etiku nebudú zverejňované.

19.5. Komentáre a recenzie, ktoré obsahujú odkazy na ďalšie weby s obdobnou obchodnou činnosťou nebudú zverejňované.

19.6. Komentáre a recenzie by nemali byť spojené s cenami alebo akčnými ponukami, objednávkami a plnením.

19.7. Zverejnené komentáre a recenzie znázorňujú pôvodný obsah, ktorý bol zaslaný ich autorom.

19.8. Obchodník je oprávnený používať, reprodukovať, meniť, prispôsobovať a rozširovať zaslané komentáre a recenzie.

19.9. Prosím zasielať otázky a komentáre súvisiace so sťažnosťami a žalobami na sk-orders@elmarkstore.eu.

 

20. ZODPOVEDNOSŤ

20.1. Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek škody, ktoré boli zapríčinené Kupujúcemu alebo tretím osobám v dôsledku okolností vyššej moci alebo v dôsledku okolností, ktoré predávajúci nie je schopný ovplyvniť.

20.2. Vo všetkých ďalších prípadoch je zodpovednosť Predávajúceho obmedzená maximálne v súlade s hodnotou objednaného a zaplateného Tovar.

20.3. Internetové prostredie nie je chránené alebo zaručene zbavené chybami a Predávajúci sa nezaväzuje zodpovednosti týkajúce sa akýchkoľvek strát alebo škôd vyplývajúce využitím webu. V prípade technických porúch, ktoré by mohli spôsobiť rozmiestnenie a zverejnenie nesprávnu informáciu by predávajúci mal informovať Kupujúceho pred odoslaním objednávky.

 

21. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 Cieľom smernici o ochrane osobných údajov je informovať vás o spôsoboch, s ktorými mi ako správca, zaobchádzame s vašimi osobnými údajmi, ako aj o vašom práve kontrolovať tieto činnosti

 

OSOBNÉ ÚDAJE

Osobné údaje alebo akékoľvek informácie, ktoré sa týkajú identifikovanú alebo identifikovateľnú žijúcu osobu (napríklad: adresa e-mail, meno a priezvisko, adresa, vek, dátum narodenia, telefónne číslo atď.).

 

DRUHY OSOBNÝCH ÚDAJOV, S KTORÝMI PRACUJEME

Zhromažďujeme iba informácie, ktoré nám poskytnete: meno, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo alebo firemné údaje, aby sme mohli vykonávať naše obchodné činnosti.

Spôsoby, ako zbierame vaše osobné údaje, ktoré sa stali súčasťou našej databázy:

 • Údaje z výstav;
 • Údaje z vizitiek;
 • Údaje z návštev;
 • Údaje z odporúčaní;
 • Registrácia pre obchodné partnerstvá;
 • Uzatváranie zmlúv;
 • Prihlásenie na odber letákov/promocionálnych e-mailov;
 • Registrácia záruk;
 • Prihlásenie do online obchodov;
 • Nákup tovaru;
 • Podávanie stažností;
 • Verejne dostupné informácie; alebo
 • Akékoľvek iné legálne prostriedky.

 

POUŽITIE A SKLADNOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Hlavné činnosti, ciele a dôvody, ktoré sú spojené so spracovaním osobných údajov:

 

 • Plnenie objenávok a zmluvných podmienok;
 • Poskytovanie poradenských služieb spoločnostiam/rozhovory;
 • E-mail marketing
 • Multimediálne správy;
 • Komunikácia cez telefón;
 • E-maily; alebo
 • Obchodné rokovanie.

 

Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, nám umožňujú informovať vás o našich najnovších produktoch, propagačných akciách, novinkách a pripravovaných udalostiach, zmenách našich zmluvných podmienok a firemnej politiky, vnútorných kontrolách a analýzach. V prípade, že sa už nechcete objaviť v našom zozname kontaktov, môžete nás kedykoľvek kontaktovať a odhlásiť sa z odberu.

Máme k dispozícii administratívne, technické a fyzické prostriedky na ochranu vašich osobných údajov pred stratou, krádežou, zneužitim, neoprávneným prístupom k nim, zverejnením alebo zničením. Zamestnanci ELMARK sú povinní dodržiavať opatrenia na ochranu vašich osobných údajov, ktoré sa nachádzajú v našej databáze, a prístup k týmto údajom je obmedzený, iba s cieľom plnenia pracovných povinností.

V prípade prenosu vašich osobných údajov tretej strane, poskytovateľovi služieb, spoločnosť ELMARK uzavrela dodohu o ochrane osobných udajov na všetkých úrovniach ochrany v súlade s príslušnými normami.

Vaše osobné údaje budú uchované po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, ale nie dlhšie ako je stanovené zákonom. Čas uloženia sa určuje v závislosti od typu údajov a účelov, na ktoré sú použité. Po uplynutú definovaného obdobia sa údaje vymažú.

ELMARK nespracováva údaje o maloletých mladších ako 18 rokov bez výslovného súhlasu ich rodičov alebo zákonných zástupcov.

 

POUŽITIE COOKIES

ELMARK GROUP s.r.o. používa rôzny typy cookies, aby vám poskytol prístup k základným službám, vylepšil funkčnosť webovej stránke a doručil vám online reklamy, ktoré sú prispôsobené vašim záujmom.

Spoločnosť ELMARK GROUP s.r.o. používa cookies najmä na webovej stránke http://sk.elmarkstore.eu na:  

- Umožní vám zriadiť a identifikovať váš účet,

- Vylepšenie vašich skúseností s nakupovaním,

- Zapamätať si položky, ktoré sú umiestnené do košíka,

- Poskytovať reklamy, ktoré sú vhodné a založené na vašich záujmoch,

- Zapamätať si položky, ktoré ste si predtým prezerali, aby ste sa následne mohli rýchlo a ľahko vrátiť k položke, ktorú ste si predtým pozreli,

Čo sú to Cookies?

Súbory cookies sú malé súbory, ktoré sú uložené na vašom zariadení na vylepšienie prehliadaniu na internete (napr. cez počíťač, tablet alebo telefón). Cookies neuchovávajú vaše osobné údaje, nemôže poškodiť vaše súbory ani zvyšovať riziko vírusov v prístroji.

Typy súborov cookie na našej webovej stránke

Prísne Nevyhnutné súbory Cookie. Tieto cookies sú nevyhnutné pre našu webovú stránku. Umožňujú vám prechádzať  webom a používať požadované funkcie. Bez týchto súborov cookie nemôžeme poskytovať služby, ktoré umožňujú správne fungovanie tejto webovej stránky.

Výkonné Cookie. Tieto cookies zhromažďujú  informácie o tom, ako návštevníci používajú webovú stránku. Poskytujú informácie o navštívených oblastiach, čase strávenom na webovej stránke a identifikujú problémy, s ktorými sa naši používatelia môžu stretnúť. To nám pomáha zlepšovať štruktúru a obsah webovej stránky.

Funkcionálne Cookie. Tento typ cookies zlepšuje vaše prehliadanie a nakupovanie. Tieto súbory cookie si zapamätajú vaše používateľské meno a jazykové preferencie pre vašu budúcu návštevu na našej webovej stránke. Zapamätanie vášho výberu nám pomáha poskytovať vylepšené a osobnejšie funkcie.

Reklamné Cookie. Tento typ cookies vám doručujú personalizované online reklamy, ktoré sú prispôsobené vašim záujmom a webovej aktivite. Tieto súbory cookie nám tiež môžu pomôcť v meraní účinnosti promocionálnych a reklamných kampaní.

Kontrola a Odstránenie súborov Cookies

Väčšina nastavení prehľadávačov umožňuje spravovať používanie súborov cookie. Ak cookies zakážete alebo odstránite, pravdepodobne nebudete môcť prechádzať weboj alebo pristupovať k dôležitým častiam našej webovej stránky.

 

SOCIÁLNE SIETE

Spoločnosť ELMARK neúčtuje poplatky za ochranu vašich osobných údajov, ktoré sa objavujú na všetkých sociálnych sieťach, ako sú Facebook, Google+, YouTube, Twitter a podobné. Pozorne si prečítajte zmluvné podmienky týchto stránok.

 

VAŠE PRÁVA

Nasledujúce možnosti sú vám kedykoľvek k dispozícii:

 

 • Kontrola presnosti, úplnosti a aktuálnosti vašich osobných údajov:
 • Právo požadovať príslušnú zmenu, vymazanie alebo zablokovanie vašich osobných údajov, a
 • Právo odmietnuť spracovanie vašich osobných údajov za účelom prijímania elektronických spravodajcov a iných marketingových oznámení a podobne.

           

 

KONTAKT PRE OTÁZKY

V prípade, že si chcete uplatniť svoje práva, alebo ak ma´te akékoľvek otázky, týkajúce sa nášho procesu spracovania vašich osobných údajov, alebo súvisiacich problémov, kontaktujte nás jedným z nasledujúcich spôsobov:

 • Volajte nás na čísle: +421948632970
 • Napíšte nám e-mail na: sk-orders@elmarkstore.eu
 • Pošlite nám list: ELMARK GROUP s.r.o.
 • Stará Vajnorská 37
 • 83104, Bratislava, Slovensko

 

PLATNOSŤ A AKTUALIZÁCIA SMERNICI O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Čas od času môžeme aktualizovať našu smernicu o ochrane osobých údajov. V prípade zmien v našich skutočných zásadách ochrany osobných údajov sa zaväzujeme vás o tom informovať.

 

22. okolnosti vyššej moci

22.1. Žiadna zo zmluvných strán nenesie zodpovednosť za nesplnenie svojich záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy v prípade, že takéto nesplnenie bolo odôvodnené okolností vyššej moci.

Okolnosť vyššej moci je nepredvídateľná skutočnosť, ktorú nemožno ovplyvniť kontrolou zmluvných strán a ktoré sa nedá vyhnúť.

22.2. V prípade, že v lehote do 14 (štrnásť) dní odo dňa príslušné skutočnosti táto skutočnosť nebola ukončená každá zo strán je oprávnená informovať druhú stranu, že odstupuje od Zmluvy bez záväzkov hradiť druhej strane žiadne odškodnenie za akékoľvek prípadné škody.

 

 • Cena:
  . s DPH
 • Množstvo:

-nie je dostupné

K produktu

Technické dáta

 0
 0
Porovnanie